Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden regelen de rechten en plichten van de partijen in het kader van de diensten die door Bouwklaar aan de consument worden verstrekt. De partijen erkennen kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden. Ze aanvaarden elk van de bepalingen en verbinden zich tot de naleving ervan.

 1. ONDERWERP

  Bouwklaar bewerkstelligt mogelijke contacten tussen personen die op zoek zijn naar offertes voor eventuele werkzaamheden - hierna de consument genoemd - en bouwprofessionals die geïnteresseerd zouden kunnen zijn in de uitvoering van deze werkzaamheden en bijgevolg een offerte willen indienen - hierna de professional genoemd. Bouwklaar biedt geen garantie en is niet verantwoordelijk voor de daadwerkelijke totstandkoming van een afspraak, noch voor uiteindelijk geleverd werk.

  De dienst is voor de consument volledig gratis.

 2. Verantwoordelijkheden van Bouwklaar
  1. Bouwklaar verbindt zich tot het verzekeren van de prestaties onder haar verantwoordelijkheid, zoals bepaald in dit contract. Bouwklaar gaat een inspanningsverplichting aan, maar geen resultaatsverplichting.
  2. Bouwklaar gaat te allen tijde zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens en zet zich bovengemiddeld in om te zorgen dat uw veiligheid gewaarborgd blijft. Bouwklaar voldoet hierbij aan de richtlijnen van de Europese wet databescherming (GDPR).
  3. Bouwklaar neemt op geen enkele manier verantwoordelijkheid voor eventuele relaties tussen consument en professional, wat de consument uitdrukkelijk aanvaardt. De rol van Bouwklaar reikt niet verder dan het samenbrengen van een consument met een vraag en een professional met een aanbod. Bouwklaar kan daarnaast niet aansprakelijk worden gesteld voor het daadwerkelijk tot stand komen van een afspraak, noch voor eventueel geleverd werk door de professional.
  4. Bouwklaar kan geen garantie geven dat de aanvraag van de consument beantwoord wordt. De consument heeft recht op maximaal 5 afspraken, maar het aantal afspraken dat daadwerkelijk tot stand komt kan afhankelijk van de aanvraag en van het beschikbare aanbod van professionals variëren van 0 tot 5.
 3. Verantwoordelijkheid van de gebruiker

  Consument en professional dienen zich beleefd en respectvol te gedragen tegenover elkaar. De consument zorgt ervoor dat elke offerte-aanvraag zo precies mogelijk wordt geformuleerd zodat de professional snel kan beoordelen of hij geïnteresseerd is in de werkzaamheden en zijn offerte in de beste omstandigheden kan opstellen.

 4. Toepasselijke wet - bevoegde rechtbanken

  Bouwklaar en de consument komen uitdrukkelijk overeen om alle geschillen in verband met de interpretatie of de uitvoering van deze voorwaarden voor te leggen aan de bevoegde rechtbanken van het Nederlandse kantongerecht. Op de relaties tussen de partijen is uitsluitend de Nederlandse wet van toepassing.